Juridische disclaimer

Lawrence Wellingham Group bv (LWG) heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website en de opgenomen informatie grote zorgvuldigheid betracht. De via deze website verspreide informatie is slechts informerend van aard. LWG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen.

LWG garandeert niet dat de op de website te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel. De informatie op deze site kan op ieder door LWG gewenst moment worden gewijzigd zonder enige kennisgeving.

Indien op deze website links zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan betreffen dat websites waarvoor LWG op geen enkele wijze verantwoordelijk is. LWG aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat LWG de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.

Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van LWG. Het is niet toegestaan om de site of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van LWG. Deze toestemming is niet nodig voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

© Lawrence Wellingham Group bv. Alle rechten voorbehouden.